Следващият курс ще започне на:

A+ A A-

Шофьорска Книжка

Индекс на статията

Shofiorska knijkaШофьорската карта (илишофьорска книжка) е документ, удостоверяващ правото на управление на моторно превозно средство. Може да бъде използван и за документ за самоличност.

 

В миналото е използвана картонена шофьорска книжка. Днес в много страни, включително и в България, вече се използва ламинирана пластмасова карта с електронен чип с данни за лицето, притежаващо картата.

шофьорска книжка

Контролен Талон

Така нареченият син талон се издава със свидетелството за управление на МПС (книжка) и служи за потвърждаване валидността на последното. На талона са записани трите имена и ЕГН на притежателя както и адрес, номер на талон и номер на книжката (СУМПС)

Нова европейска директива от 19/1/2013

Заради влизането в сила на нова европейска директива от 19 януари 2013 година ще се издава още по-нов образец шофьорска книжка. Като на челната страна на свидетелството, там където е микрошрифта, ще бъде записано съгласно директивата, че документът е издаден и се изписва на съответния език от държавата, която го издава, какъв е неговият вид.

По-сериозните промени са в категориите за професионални шофьори. Ще отпадне категорията за тролейбуси, тя ще премине към категория "Д". Другата важна характеристика, която ще бъде променена, е това, че категориите "С" и "Д", които ще сменяват своята валидност на книжката си, на документа за правоуправление на МПС на всеки пет години. 

Всички документи, които са за правоуправление и са издадени до 19 януари 2013 година ще имат валидност, спрамо валидността, която се издава към момента, т.е. 10 години. Тези документи няма да се подменят предсрочно. Следващата новост в шофьорските книжки ще влезе през 2018 година, когато в целия Европейски съюз ще започне да се издаватсвидетелства с чип, в който ще има биометрична информация за притежателя и неговото шофьорско досие. Все още се дискутира дали в чиповете да е записана кръвната група на шофьорите и съгласието за донорство.


 

Свидетелство за управление на МПС

Подаването на документи за издаване на СУМПС става само лично!

Ако при подаване на документи за издаване на свидетелство за управление на МПС, са минали повече от 06 месеца от издаването на последния документ за самоличност, е необходимо да се попълни "Заявление за издаване на документ за самоличност" с поставена на него актуална снимка / направена до шест месеца преди подаването на заявлението.


1. За издаване на свидетелство за управление на МПС, поради изтичане срока на валидност, подмяна на стар образец с нов или промяна в данните на водача:

 • документ за самоличност по ЗБДС
 • документ за платена такса - заплаща се в ОПП-СДП или в банките и банковите клонове, обслужващи СДП и РПУ
 • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска ескпертна комисия /ТОЛЕК/ или Транспортна централна комисия /ТЦЛЕК/
 • старото свидетелство за управление на МПС квитанция за дължими платени глоби по ЗДВП. 
 

2. За първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС:

 • документ за самоличност по ЗБДС; 
 • документ за платена такса; 
 • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или ТЦЛЕК*; 
 • удостоверение за завършен курс по обучение за водач на МПС; 
 • удостоверение за завършен курс за долекарска помощ от БЧК; 
  удостоверение за психологическа годност /за категории С, Д, Ттм и Ттб/; 
 • квитанция за дължими платени глоби по ЗДВП / ако има нарушения
 • Диплом /оригинал и копие / за завършено основно, средно или висше образование

3. За издаване на свидетелство на МПС при придобита нова категория

 • документ за самоличност по ЗБДС
 • документ за платена такса
 • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или ТЦЛЕК*
 • удостоверение за психологическа годност /за категории ;С, Д, Тм и Тб/
 • старото свидетелство за управление на МПС
 • свидетелство за завършено основно образование

4. За издаване на дубликат на свидетелство за управление на МПС /при повреждане, унищожаване, загубване или кражбана оригинала/

 • документ за самоличност по ЗБДС
 • документ за платена такса
 • декларация по образец
 • служебна бележка от МВР - в установените от ЗБДС случаи. /при загубване на свидетелство за управление от новият образец, водача подлежи на санция съгласно ЗБДС/ 

При издаване на свидетелство за управление на МПС се издава и нов контролен талон, който може да бъде заплатен на касата в ОПП-СДП. 

Медицинският преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "М", "А", "В",

"В+Е", "Ткт", обхваща само установяване състоянието на зрението. 

В Отдел"Пътна полиция" - СДП се издават свидетелства за управление само на водачи, чиито постоянен адрес се намира на територията на град София.

Свидетелство за управление се получава лично от водача или упълномощено от него лице.

* - Изисква се в случаите , когато лицето попада в изброените заболявания на приложение 1 от Наредба 31/26.07.1999 г. на МТ и

МОН

За допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на отнети контролни точки е необходим 

Да има влязло в сила наказателно постановление, с което се отнемат контролни точки. Да е заплатил дължимите глоби по наказателното постановление. 

Да е представил в съответното структурно звено на „Пътна полиция” при ОДП / СДП по местоотчет, платежните документи за глобите. 

При записване в учебна форма, извършваща допълнително обучение,

водача трябва да получи обратна информация дали е допуснат до такова обучение. 

Ако е получил информация, чене е допуснат до такова обучение, следва да се яви в структурното звено „Пътна полиция” при ОДП / СДП по местоотчет , за да се запознае с причината, поради която не е допуснат. 

За информация за наложени глоби, наказателни постановления и отнети контролни точки, водачът може да получи удостоверение, след заплащане на държавна такса по тарифа № 4 на Закона за държавните такси. При промяна на постоянния адрес от друг регион и издадена нова лична карта с него, водачът е длъжен да подаде молба по постоянен адрес в съответното структурно звено „Пътна полиция” при ОДП / СДП за промяна местоотчета на водача. Срокът на промяна на местоотчета се извършва в рамките на 20 работни дни/ през този период водачът подготвя необходимите документи за издаване на СУМПС

КАТ Пловдив - работно време, адрес и полезна информация